Back to top

Klauzula informacyjna zg. z art. 13 i 14 RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Miejsce przetwarzania
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu
ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz
Tel. 067 258 94 75
e-mail: dlasds@go2.pl
Inspektor Ochrony DanychBartosz Świerczyński
Tel. 67 258 94 75
e-mail: iod.sdswalcz@o2.pl
Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji:

a) zadań ustawowych realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Wałczu oraz innych ustaw.

b) umów zawartych z kontrahentami ŚDS,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ŚDS przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO.
Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danychArtykuł 6
Artykuł 9
Rozporządzenia RODO
Planowany okres przechowywania danychDane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. Odpowiednio od 5 do 25 lat.
Kategorie przetwarzania danych
 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • telefon komórkowy, adres e-mail
 • wizerunek
 • dane adresowe
 • dane bankowe
 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia)
Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • przenosić swoje dane do innego administratora
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danychdane są dostępne w siedzibie ADO
istnieje możliwość uzyskania kopii danych
Udostępnianie danych innym podmiotomUDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecichNIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.
Powierzenie przetwarzania danychGdybyśmy mieli powierzyć Pani/Pana dane osobowe to tylko na podstawie UMOWY POWIERZENIA.
ProfilowanieOsoba, której dane dotyczą NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 r.

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22-5310300, e-mail: kancelaria@giodo.gov.plZ dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób, np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji

Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content