Back to top

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu oraz do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

Data publikacji strony internetowej BIP: 04.07.2016 r., Data istotnej aktualizacji: 28.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej BIP informacje publiczne w postaci załączników zeskanowanymi dokumentami nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.09.2020 r.. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu jest Anna Baculewska: dlasds@go2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 67 258 94 75, 67 258 94 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny informuje o tym niezwłocznie wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, kiedy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Ustawienia na stronie internetowej BIP:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
 • W całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • Zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

 

Dostępność architektoniczna:

 • Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi znajduje się w dwóch jednokondygnacyjnych budynkach oznaczonych cyframi „1” i „ 2”
 • Budynek „1” znajduje się na podwyższonym parterze, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla Osób z Niepełnosprawnością,
 • Każdy z budynków posiada osobne wejścia. Do wszystkich wejść można się dostać wprost z poziomu terenu,
 • Na terenie przyległym do ŚDS brak jest dedykowanego miejsca parkingowego dla Osób z Niepełnosprawnością,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do Osób z Niepełnosprawnością.
 • Na terenie budynków „1” i „2” znajdują się 3 toalety dostosowane do Osób z Niepełnosprawnością.
 • Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

 

Aplikacje mobilne:

Serwis BIP Środowiskowego Domu samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content