Back to top

Stowarzyszenie Przyjazny Dom

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu

Siedziba mieści się pod adresem Środowiskowego Domu:

STOWARZYSZENIENA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ I INTELEKTUALNĄ „PRZYJAZNY DOM”
UL. NOWOMIEJSKA 4
78 – 600 WAŁCZ

e-mail: przyjaznydomwalcz@op.pl
telefon kontaktowy: 605 273 106 lub 67 258 94 75

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Koszalinie; IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego w dniu: 28 lipca 2011 r.

NUMER KRS STOWARZYSZENIA: 0000392596
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ STOWARZYSZENIA: 7651688426
NUMER REGON STOWARZYSZENIA: 32108962

 

Stowarzyszenie posiada konto bankowe w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Wałczu, numer konta bankowego:
84 1240 3712 1111 0010 4194 6225

Stowarzyszenie od roku 2013 posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym dysponuje również osobnym numerem rachunku bankowego niezbędnego do opisów 1 % podatku . Numer rachunku bankowego:
81 1240 3712 1111 0010 6120 5629

 

Zarząd stowarzyszenia:

W skład Zarządu Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” wchodzą:

 • Anna Baculewska – Prezes Stowarzyszenia
 • Wiesława Śliwińska – Sekretarz Stowarzyszenia
 • Antonina Wach – Skarbnik Stowarzyszenia

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia “Przyjazny Dom” należy:

 • szczegółowe ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających,
 • podejmowanie uchwał o skreślaniu członków zwyczajnych i wspierających,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia tworzą następujące osoby:

 • Agnieszka Mochort
 • Ewa Misztal
 • Halina Łukowska

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami i uwagami z przeprowadzonych kontroli
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządów w razie jego bezczynności,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”

za rok 2020 – plik do pobrania.

Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content