Zarząd stowarzyszenia "Przyjazny Dom"

W dniu 25.05.2011 r. o godzinie 1630 w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, 78 – 600 Wałcz odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Psychiczną i Intelektualną  „Przyjazny Dom”. W zebraniu wzięło udział 15 osób. Byli to pracownicy Środowiskowego Domu oraz w większości rodzice i opiekunowie uczestników zajęc ośrodka wsparcia. W trakcie zebrania została podjęta uchwała o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą skrócona "Przyjazny Dom", przyjęto Statut, a także powołany został Komitet Założycielski.

Podczas zebrania załozycielskiego wybrany zostały większością głosów władze Stowarzyszenia: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu Stowarzyszenia "Przyjazny Dom" weszły następujące osobu:

  • Anna Baculewska - Prezes Stowarzyszenia
  • Wiesława Śliwińska - Sekretarz Stowarzyszenia
  • Antonina Wach - Skarbnik Stowarzyszenia

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia "Przyjazny Dom" należy:

                a.  szczegółowe ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

b.   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

c.   realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

d.   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

e.   planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

f.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g.   podejmowanie  uchwał o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających,

h.   podejmowanie uchwał o skreślaniu członków zwyczajnych i wspierających,

g.   zwoływanie Walnego Zebrania,

h.   ustalanie wysokości składek członkowskich.

 Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia tworzą nastepujące osoby:

  • Agnieszka Mochort
  • Ewa Misztal
  • Halina Łukowska

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy

a.   kontrola  działalności statutowej  Stowarzyszenia,

b.   ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c.   występowanie do Zarządu z wnioskami i uwagami z przeprowadzonych kontroli

d.   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

e.   wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

f.    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządów w razie jego bezczynności,

g.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w Statucie

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków