Uczestnicy terapi

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu może być każda osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczoną niepełnosprawność intelektualną lub cierpi z powodu zaburzeń psychicznych oraz ukończyła 18 rok życia.

Dom przeznaczony jest dla 30 podopiecznych zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz i Gminy Wiejskiej Wałcz. Uczestnicy zajęć przyjmowani są także z terenu Miasta, Powiatu Wałeckiego, co powoduje, że Dom ma charakter ponadlokalny. W okresie 9 letniego funkcjonowania placówki z naszej pomocy skorzystała bardzo liczna grupa osób niepełnosprawnych.


Każda osoba niepełnosprawna chcąca korzystać z oferty zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązana jest do podjęcia następujących czynności ( patrz procedura przyjęcia do ośrodka wsparcia):

  1. Osoba niepełnosprawna powinna posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z podaną przyczyną niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe lub choroba psychiczna. Ważne jest również orzeczenie ZUS
  2. Osoba niepełnosprawna udaje się do Miejskiego albo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od miejsca zamieszkania, gdzie zostanie wyposażona w komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uczestnictwa w terapii w ŚDS: wniosek do korzystania z pomocy społecznej w formie skierowania do środowiskowego wsparcia, skierowanie na badanie psychologiczne i psychiatryczne.
  3. Jednocześnie pracownik socjalny MOPS lub GOPS umawia się z osobą niepełnosprawną na wywiad środowiskowy.
  4. Osoba niepełnosprawna powinna wykazać dochód miesięczny na osobę (netto) za miesiąc w którym zostanie złożony wniosek.
  5. Komplet dokumentów: badania lekarskie, zaświadczenie o dochodach osoba niepełnosprawna składa do właściwego ośrodka pomocy społecznej.
  6. Kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję skierowującą do uczestnictwa w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy.
  7. Decyzja kierownika ośrodka pomocy społecznej wraz z dokumentami zostaje przekazana do Środowiskowego Domu, gdzie zostaje sporządzony kontrakt, umowa określająca czas korzystania ze środowiskowego wsparcia.Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu w "okresie próbnym" uczestnik zajęć podpisuje Kontrakt, w którym deklaruje chęć aktywnego i systematycznego korzystania z proponowanej oferty terapeutycznej oraz zapoznaje się z Regulaminem naszej placówki.

Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą Społeczność Terapeutyczną Domu, którą reprezentuje Samorząd Społeczności Terapeutycznej. Raz w tygodniu Społeczność spotyka się na zebraniach z personelem Domu w celu omówienia aktualnych problemów, tygodniowego rozkładu zajęć oraz planów pracy merytorycznej.