Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W

WAŁCZU

(TYP DOMU B)

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu funkcjonuje w oparciu o następujące akty i regulacje prawne:

- Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 .08.1994 r. ( Dz. U. Nr   111 poz.535 z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 )

- Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( Uchwała nr IV/ sXLII/33506 Rady Miasta w Wałczu  z dnia 17 .10.2006 r.

- Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu

( Zarządzenie Nr 7/06  Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 24.11.2006 r.)

 

 1. CEL GŁÓWNY FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU

Osoby niepełnosprawne  zamieszkujące Gminę Miejską Wałcz stanowią grupę wewnętrznie zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, sytuacji na rynku pracy i innych cech społeczno – demograficznych.

Niepełnosprawność wynika z różnorodnych przyczyn. Najczęściej jest skutkiem urazów

i przewlekłych chorób. Część osób niepełnosprawnością obciążona jest od urodzenia. U większości osób niepełnosprawność ma charakter ograniczenia fizycznego np. narządu ruchu, wzroku lub słuchu.

Według danych uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w grudniu

2009 roku liczba osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie korzystających ze świadczeń ośrodka wynosiła 575, w tym 296 kobiet.

W Wałczu liczba osób niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką MOPS stanowi

ok. 2,16% ogółu ludności. Udzielona pomoc miała głownie charakter wsparcia finansowego  zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. Wsparcie finansowe dotyczyło przede wszystkim dofinansowania do zakupu leków, pokrycia kosztów leczenia, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycia  bieżących potrzeb życiowych. Formą pomocy instytucjonalnej udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi jest przyznanie świadczenia w formie dziennych zajęć aktywizująco – terapeutycznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

ŚDS w Wałczu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wałcz realizującą zadania ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, będącą instytucjonalnym elementem psychiatrii środowiskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Środowiskowy Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który wg. Regulaminu Organizacyjnego placówki obejmuje swoim wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi tj.  dorosłe osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone umysłowo zamieszkałe na terenie  Gminę Miejską Wałcz i Gminę Wałcz.

Ośrodek wsparcia jest instytucją realizującą w części następujące cele „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata: 2011 – 2020”

- Priorytet: Problemy społeczne

- Cel szczegółowy: „Tworzenie warunków na rzecz skutecznego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi”

- Kierunki działania: „ Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi”

- Priorytet: Społeczność lokalna

- Cel szczegółowy: „ Inicjowanie i wdrażanie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych”

- Kierunek działania: „ Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i starszych z otoczeniem aktywnym społecznie i ekonomicznie”

.zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011 – 2020.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu kieruje  wsparcie  terapeutyczne dla 30 osób legitymujących się niepełnosprawnością psychiczną. Ośrodek wsparcia jest placówką typu AB, codzienną pomocą obejmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore.

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie  potencjału lokalnej społeczności Miasta Wałcz.

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU

Cele szczegółowe działalności  placówki to:

 1. Świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychologiczno - edukacyjnych w formach i zakresie wynikających  z indywidualnych potrzeb,
 2. Integracja uczestników z najbliższym środowiskiem lokalnym  oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej,
 3. Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach.

 

2. FORMY DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ DOM:

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu prowadzone są następujące pracownie:

1). Pracownia rehabilitacyjna:

Celem działań podejmowanych w ramach tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników ŚDS, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno – sportowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, usprawniania ogólno-ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Pracownia wyposażona jest w przybory i sprzęt pomocny w ćwiczeniach równoważnych, koordynacyjnych, rozciągających, wzmacniających.. Doskonalenie kondycji i wzmacnianie głównych cech motorycznych odbywa się także poprzez  korzystanie z urządzeń siłowych typu: ławeczki, bieżnie, stopery, stoły do masażu. Pracownia wykorzystuje w swojej codziennej działalności metody relaksacji i aktywnego rozluźniania. Pomocne w tym jest takie wyposażenie jak: materace, maty, piłki terra – band, gumy itp.

Proponowane działania rehabilitacyjne są wzmacnianie poprzez liczne inicjatywy rekreacyjne. Są to: regularne wyjścia na pływalnię, zawody strzeleckie, rozgrywki bowlingowi, wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, spływy kajakowe, kilkudniowe wycieczki turystyczno – rekreacyjne.

2) Pracownia informatyczna – multimedialna:

Podstawowe cele tej pracowni to: samoobsługa i zaradność pracy z komputerem, samodzielna obsługa  komputera w życiu codziennym, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka korzystania z możliwości Internetu.

W pracowni komputerowej podopieczni ŚDS mają do dyspozycji pięć zestawów komputerowych, drukarkę, aparat fotograficzny cyfrowy, kamerę. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu systemów operacyjnych, zarządzania plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, posługiwanie się aparatem cyfrowym. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię.

3) Pracownia  arteterapii:

Celem prac podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach tej pracowni jest pobudzanie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej podopiecznych ŚDS Wałcz w tej dziedzinie, a także usprawnianie zdolności manualnych poszczególnych uczestników. W trakcie warsztatów arteterapeutycznych osoby z zaburzeniami psychicznymi pracują z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych i rękodzielniczych. Są to: papieroplastyka, zajęcia z zakresu ceramiki, malarstwo, grafika, kredka świecowa, kredka ołówkowa, praca z masami plastycznymi, orgiami, proste prace stolarskie, witraż metodą Tiffany, nauka zdobienia metodą decupage, poznawanie technik haftu i szycia, praca ze sznurkiem, tworzenie obrazów typu collage, proste techniki tkackie.

Ponadto pracownia ta inicjuje i organizuje konkursy plastyczne adresowane do szerokiej społeczności, wyjścia na wystawy plastyczne, udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje.

4) Pracownia gospodarstwa domowego:

 Nadrzędnym celem codziennych działań terapeutycznych prowadzonych w pracowni jest wyposażenie osób z zaburzeniami psychicznymi w jak najszersze umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne wykonywanie codziennych czynności życiowo – domowych.

Podopieczni uczą się planować zakupy i wydatki, układać jadłospisy, zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności, poznają zasady racjonalnego odżywiania się, nabywają umiejętności  korzystania z przepisów kulinarnych,  nabywają umiejętności przyrządzania posiłków codziennych i na różne okazje ( wigilia, imprezy okolicznościowe)uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, robot wielofunkcyjny, piekarnik, kuchenka gazowa, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, toster, wypiekacz do chleba, gofrownica, pralka, żelazko itp.

W ramach tej pracowni realizowane zaciekaw inicjatywy kulinarne, takie jak warsztaty wypieku chleba, warsztaty cukiernicze, zapoznawanie z kuchnia regionalną, kuchnie świata.

Bardzo ważnym elementem oddziaływania terapeutycznego tej pracowni jest nauka czynności życia domowego: pranie, prasowanie, dbałość o porządki, zakupy, dbałość o odzież, dobre maniery, prace ogrodnicze, przygotowywanie zapasów na zimę, umiejętność zarządzania budżetem domowym itp.

5) Praca psychologiczna:

 Praca psychologiczna z podopiecznymi ŚDS ich rodzinami prowadzona jest przez psychologa zatrudnionego w ośrodku wsparcia na umowę zlecenie. Do zadań psychologa należy wykonywania diagnozy psychologicznej podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą  poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych: trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania sytuacji trudnych.

Zajęcia z psychologiem to również wsparcie edukacyjno – terapeutyczne realizowane poprzez:

 • Usprawnienia w zakresie funkcjonowania emocjonalno – motywacyjnego i intelektualnego,
 • Pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,
 • Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników
 • Psychoedukacja.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu prowadzone są inne formy wsparcia i aktywizacji społecznej jego podopiecznych uzupełniające zajęcia w/w pracowniach. Są to:

 1. Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne
 2. Zajęcia z zakresu edukacji i doradztwa zawodowego
 3. Zajęcia umuzykalniające,
 4. Zajęcia teatralne,
 5. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej,
 6. Zajęcia usprawniające wg.  metody W. Sherborne,
 7. Zajęcia turystyczne- koło rowerowe „Dynamo”
 8. Treningi higieniczne oraz warsztaty dbania o estetyczny wygląd,
 9. Przedsięwzięcia domowo – klubowe: święta okolicznościowe, turnieje tematyczne,
 10. Treningi umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w życiu codziennym,
 11. Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 12. Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego.

 

3. ZASADY KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA DO ŚRODOWSKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu obejmuje wsparciem terapeutycznym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Członkiem społeczności terapeutycznej może zostań dorosła osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, gdzie przyczyna niepełnosprawności jest: przewlekła choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Zasady kierowania i przyjmowania  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu:

- chęć i deklaracja uczestnictwa osoby niepełnosprawne psychicznie do udziału w zajęciach terapeutycznych,

- zgłoszenie się osoby zainteresowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu  oraz  do kompetentnego pracownika socjalnego wraz z podaniem o przyznanie usług w placówce,

- złożenie w ośrodku pomocy społecznej niezbędnego kompletu dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

- uczestnictwo w zajęciach wspierająco – aktywizacyjnych Środowiskowego Domu na tzw. „okres próbny” trwający 1 miesiąc

- uzyskanie decyzji kierownika MOPS lub GOPS przyznającej usługi w formie zajęć wspierająco – aktywizacyjnych. uzyskanie decyzji kierownika MOPS lub GOPS przyznającej usługi w formie zajęć wspierająco – aktywizacyjnych realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu na okres 3 miesięcy w celu sporządzenia diagnozy funkcjonowania psychospołecznego orz przygotowania indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

- przedłużenie decyzji przyznającej usługi w ośrodku wsparcia celem realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

4. OBSERWOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ TRENIGÓW WŚRÓD PODOPIECZNYCH ŚDS:

 

 • Wzrost sprawności fizycznej,
 • Poprawa motoryki dużej i małej,
 • Poprawa sprawności intelektualnej
 • Zwiększone zainteresowanie formami aktywności rekreacyjno – ruchowej,
 • Wzrost zainteresowania uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych,
 • Podejmowanie przez uczestników samodzielnej aktywności społecznej poza czasem zajęć w ośrodku wsparcia,
 • Podniesienie poziomu kompetencji społecznych,
 • Podejmowanie przez podopiecznych ŚDS różnorodnych form aktywności zawodowej: udział w warsztatach doradczych, kursach zawodowych, uczestnictwo w stażach i praktykach,
 • Wzrost zainteresowania sposobami i możliwościami atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • Podejmowanie przez uczestników zajęć ŚDS różnorodnych ról społecznych ( podczas zajęć w placówce jak i poza nią) zmierzających do nabycia  różnorodnych umiejętności i kompetencji społecznych,
 • Zwiększenie zainteresowania bieżącymi wydarzeniami i faktami mającymi miejsce w lokalnym środowisku jak i poza nim,
 • Wzrost umiejętności dokonywania umiejętności własnych potrzeb i możliwości, a w konsekwencji podejmowanie celowej aktywności,
 • Poprawa samooceny i poczucia własnej wartości,
 • Poprawa relacji rodzinnych,
 • Poprawa jakości życia w rodzinie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • Rozwój wiedzy i świadomości rodziny w kwestiach dotyczących funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. METODY, SPOSOBY I KRYTERIA OCENY EFEKTÓW DZIAŁANOŚCI DOMU W TYM POSTĘPU UCZESTNIKÓW:

 

Ocenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy służą następujące metody, sposoby i kryteria:

 • Sprawozdania merytoryczne, roczne z planów działalności poszczególnych pracowni i zajęć,
 • Sprawozdanie roczne merytoryczno – finansowe z funkcjonowania ŚDS,
 • Ocena funkcjonowania placówki wynikająca z przeprowadzonych   kontroli finansowych i merytorycznych,
 • Współpraca, relacje i opinie z rodzinami i najbliższymi uczestników zajęć ŚDS,
 • Ilość instytucji środowiska lokalnego na stałe lub okazjonalnie współpracująca z placówką ,
 • Udział ośrodka wsparcia  w projektach na rzecz budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Ocenie postępu uczestników  służą następujące metody, sposoby, narzędzia:

 • Ocena i weryfikacja przez zespół wspierająco – aktywizujący postępów terapeutycznych  każdego podopiecznego, średnio co pół roku.  Aktywność i samodzielność uczestników  zajęć jest  oceniana w takich sferach jak: samoobsługa, kontakty interpersonalne, funkcjonowanie społeczne, uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych, wykorzystanie czasu wolnego, rozwój fizyczny i motoryczny.
 • Prowadzenie przez zespół terapeutyczny teczek imiennych podopiecznych zawierających oprócz planu postępowania wspierająco – aktywizującego arkusze spostrzeżeń i obserwacji, notatki służbowe , informacje o leczeniu, materiały wypracowane podczas różnorodnych zajęć terapeutycznych: testy, rysunki, diagnozy itp.
 • Lista obecności uczestników zajęć na poszczególnych zajęcia  w placówce
 • Karty z zajęć i działań  przeprowadzonych z poszczególnymi podopiecznymi przez terapeutów, zawierające m.in. realizowane działania, osiągnięte efekty i rezultaty, uwagi.

6. DANE TELEADRESOWE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Ul. Nowomiejska 4

78 – 600 Wałcz

Tel. 67 258 94 75; 67 258 94 20

Fax. 67 258 94 75

e- mail: dlasds@go2.pl

www.sdswalcz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W

WAŁCZU

TYP DOMU A

( OSOBY PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORE)

 

 

I.                  PODSTAWA PRAWNA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu funkcjonuje w oparciu o następujące akty i regulacje prawne:

- Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 .08.1994 r. ( Dz. U. Nr   111 poz.535 z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 )

- Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( Uchwała nr IV/ sXLII/33506 Rady Miasta w Wałczu  z dnia 17 .10.2006 r.

- Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu samopomocy w Wałczu

( Zarządzenie Nr 7/06  Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 24.11.2006 r.)

 

II.               CEL GŁÓWNY FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU

Osoby niepełnosprawne  zamieszkujące Gminę Miejską Wałcz stanowią grupę wewnętrznie zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, sytuacji na rynku pracy i innych cech społeczno – demograficznych.

Niepełnosprawność wynika z różnorodnych przyczyn. Najczęściej jest skutkiem urazów

i przewlekłych chorób. Część osób niepełnosprawnością obciążona jest od urodzenia. U większości osób niepełnosprawność ma charakter ograniczenia fizycznego np. narządu ruchu, wzroku lub słuchu.

Według danych uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w grudniu

2009 roku liczba osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie korzystających ze świadczeń ośrodka wynosiła 575, w tym 296 kobiet.

W Wałczu liczba osób niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką MOPS stanowi

ok. 2,16% ogółu ludności. Udzielona pomoc miała głownie charakter wsparcia finansowego  zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. Wsparcie finansowe dotyczyło przede wszystkim dofinansowania do zakupu leków, pokrycia kosztów leczenia, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycia  bieżących potrzeb życiowych. Formą pomocy instytucjonalnej udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi jest przyznanie świadczenia w formie dziennych zajęć aktywizująco – terapeutycznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

ŚDS w Wałczu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wałcz realizującą zadania ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, będącą instytucjonalnym elementem psychiatrii środowiskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Środowiskowy Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który wg. Regulaminu Organizacyjnego placówki obejmuje swoim wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi tj.  dorosłe osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone umysłowo zamieszkałe na terenie  Gminy Miejskiej  Wałcz i Gminy Wałcz.

Ośrodek wsparcia jest instytucją realizującą w części następujące cele zawarte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011 – 2020”

- Priorytet: Problemy społeczne

- Cel szczegółowy: „Tworzenie warunków na rzecz skutecznego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi”

- Kierunki działania: „ Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi”

- Priorytet: Społeczność lokalna

- Cel szczegółowy: „ Inicjowanie i wdrażanie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych”

- Kierunek działania: „ Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i starszych z otoczeniem aktywnym społecznie i ekonomicznie”

.zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011 – 2020.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu kieruje  wsparcie  terapeutyczne dla 30 osób legitymujących się niepełnosprawnością psychiczną. Ośrodek wsparcia jest placówką typu AB, codzienną pomocą obejmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore.

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz  wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Wałcz.

 

I.                   CELE SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU:

 

Cele szczegółowe działalności  placówki to:

 1. Świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychologiczno - edukacyjnych w formach i zakresie wynikających  z indywidualnych potrzeb,
 2. Integracja uczestników z najbliższym środowiskiem lokalnym  oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej,
 3. Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach.
 4. Przełamywanie barier niewiedzy i nietolerancji w stosunku do osób cierpiących na choroby psychiczne poprzez edukację rodzin i najbliższego środowiska lokalnego w zakresie tematyki zaburzeń psychicznych; psychoedukacja dotycząca własnej choroby adresowana do podopiecznych ośrodka wsparcia,
 5. Aktywizacja w zakresie funkcjonowania społecznego i zawodowego osób chorych psychicznie,
 6. Wsparcie psychologiczne osób chorych oraz wzmacnianie ich  potencjału intelektualnego i osobowościowego.

 

II.                FORMY DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ DOM:

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu prowadzone są następujące pracownie, których oferta codziennej działalności adresowana jest do osób chorych psychicznie:

 

1). Pracownia rehabilitacyjna:

Celem działań podejmowanych w ramach tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników ŚDS, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno – sportowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, usprawniania ogólno-ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Pracownia wyposażona jest w przybory i sprzęt pomocny w ćwiczeniach równoważnych, koordynacyjnych, rozciągających, wzmacniających.. Doskonalenie kondycji i wzmacnianie głównych cech motorycznych odbywa się także poprzez  korzystanie z urządzeń siłowych typu: ławeczki, bieżnie, stopery, stoły do masażu. Pracownia wykorzystuje w swojej codziennej działalności metody relaksacji i aktywnego rozluźniania. Pomocne w tym jest takie wyposażenie jak: materace, maty, piłki terra – band, gumy itp.

Proponowane działania rehabilitacyjne są wzmacnianie poprzez liczne inicjatywy rekreacyjne. Są to: regularne wyjścia na pływalnię, zawody strzeleckie, rozgrywki bowlingowi, wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, spływy kajakowe, kilkudniowe wycieczki turystyczno – rekreacyjne.

Do osób cierpiących z powodu choroby psychicznej adresowane są szczególnie takie formy usprawniania i rekreacji jak: zajęcia ogólno usprawniające: gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy, zajęcia siłowe, zajęcia na pływalni, przedsięwzięcia turystyczne: wyjazdy poznawcze, wycieczki piesze po najbliższej okolicy, rajdy rowerowe w ramach koła rowerowego „Dynamo”

 

2) Pracownia informatyczna – multimedialna:

Podstawowe cele tej pracowni to: samoobsługa i zaradność w  pracy z komputerem, samodzielna obsługa  komputera w życiu codziennym, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka korzystania z możliwości Internetu.

W pracowni komputerowej podopieczni ŚDS mają do dyspozycji pięć zestawów komputerowych, drukarkę, aparat fotograficzny cyfrowy, kamerę. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu systemów operacyjnych, zarządzania plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, posługiwanie się aparatem cyfrowym. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię.

Pracownia komputerowo – multimedialna uwzględnia w programie działalności specyficzne potrzeby osób chorych psychicznie, do których kierowane są zajęcia z zakresu: obsługi programów wchodzących w skład Pakietu Oficce, samodzielne serfowanie po Internecie – wyszukiwanie informacji tematycznych, wykorzystanie możliwości Internetu do organizowania spraw codziennych

( formularze, druki, przelewy, płatności itp.), korzystanie z komunikatorów internetowych , udział w forach dyskusyjnych, wykorzystanie Internetu do rozwoju własnych zainteresowań, redagowanie strony internetowej ośrodka wsparcia.

 

3) Pracownia  arteterapii:

Celem prac podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach tej pracowni jest pobudzanie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej podopiecznych ŚDS Wałcz w tej dziedzinie, a także usprawnianie zdolności manualnych poszczególnych uczestników.

W trakcie warsztatów  i zajęć arteterapeutycznych osoby z zaburzeniami psychicznymi pracują z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych i rękodzielniczych. Są to: papieroplastyka, zajęcia z zakresu ceramiki, malarstwo, grafika, kredka świecowa, kredka ołówkowa, praca z masami plastycznymi, orgiami, proste prace stolarskie, witraż metodą Tiffany, nauka zdobienia metodą decupage, poznawanie technik haftu i szycia, praca ze sznurkiem, tworzenie obrazów typu collage, proste techniki tkackie.

Ponadto pracownia ta inicjuje i organizuje konkursy plastyczne adresowane do szerokiej społeczności, wyjścia na wystawy plastyczne, udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje.

Do osób chorych psychicznie adresowana jest następująca oferta arteteraputyczna: edukacja artystyczna, udział w konkursach artystyczno – rękodzielniczych, malarstwo, prace stolarskie, majsterkowanie, hafciarstwo, witraż itp.

 

4) Pracownia gospodarstwa domowego:

 Nadrzędnym celem codziennych działań terapeutycznych prowadzonych w pracowni jest wyposażenie osób z zaburzeniami psychicznymi w jak najszersze umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne wykonywanie codziennych czynności życiowo – domowych.

Podopieczni uczą się planować zakupy i wydatki, układać jadłospisy, zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności, poznają zasady racjonalnego odżywiania się, nabywają umiejętności  korzystania z przepisów kulinarnych,  nabywają umiejętności przyrządzania posiłków codziennych i na różne okazje ( wigilia, imprezy okolicznościowe) uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego takich jak: robot wielofunkcyjny, piekarnik, kuchenka gazowa, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, toster, wypiekacz do chleba, gofrownica, pralka, żelazko itp.

W ramach tej pracowni realizowane są ciekawe inicjatywy kulinarne, takie jak: warsztaty wypieku chleba, warsztaty cukiernicze, zapoznawanie z kuchnia regionalną, kuchnie świata.

Bardzo ważnym elementem oddziaływania terapeutycznego tej pracowni jest nauka czynności życia domowego: pranie, prasowanie, dbałość o porządki, zakupy, dbałość o odzież, dobre maniery, prace ogrodnicze, przygotowywanie zapasów na zimę, umiejętność zarządzania budżetem domowym itp.

Uwzględniając potrzeby osób chorych psychicznie działalność merytoryczna pracowni gospodarstwa domowego ukierunkowana jest na następujące zajęcia: zajęcia kulinarne wg zainteresowań, trening ogrodniczy, trening czynności domowych, pogadanki tematyczne, tematyczne warsztaty kulinarne np. sztuka zdobienia potraw, dekorowanie stołu, słodkie wypieki itp.

5) Praca psychologiczna:

 Praca psychologiczna z podopiecznymi ŚDS ich rodzinami prowadzona jest przez psychologa zatrudnionego w ośrodku wsparcia na umowę zlecenie. Do zadań psychologa należy wykonywania diagnozy psychologicznej podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą  poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych: trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania sytuacji trudnych.

Zajęcia z psychologiem to również wsparcie edukacyjno – terapeutyczne realizowane poprzez:

·         Usprawnienia w zakresie funkcjonowania emocjonalno – motywacyjnego i intelektualnego,

·         Pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,

·         Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników

·         Psychoedukacja.

·         Ponadto osoby chore psychicznie spotykają się w ramach grupy wsparcia. Jest to dla nich grupa samopomocy, gdzie wymieniają się doświadczeniami, wiedzą w zakresie takiej tematyki jak: rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, umiejętność poznawania siebie i innych osób, podstawowe umiejętności prowadzenia rozmowy, obrona własnych wartości i przekonań, wyrażanie próśb i własnych opinii, radzenie sobie z oceną, problemy wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, Uczucia i sposoby ich wyrażania, ja i mój system wartości, jak porozumiewać się z innymi ludźmi, poczucie własnej wartości, jak być sobą nie krzywdząc innych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu prowadzone są inne formy wsparcia i aktywizacji społecznej adresowane do  podopiecznych cierpiących z powodu choroby psychicznej  uzupełniające zajęcia w/w pracowniach. Są to:

 

1)      Zajęcia edukacyjne

2)      Zajęcia z zakresu edukacji i doradztwa zawodowego

3)      Zajęcia teatralne,

4)      Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, edukacja farmakologiczna odnośnie choroby psychicznej

5)      Zajęcia turystyczne- koło rowerowe „Dynamo”

6)      Warsztaty dbania o estetyczny wygląd,

7)      Przedsięwzięcia domowo – klubowe: święta okolicznościowe, turnieje tematyczne,

8)      Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i  odpowiedzialność, motywowanie w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.

9)      aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami

10)  Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego: zajęcia filmowe, biblioterapia, rozmowy tematyczne, spacery , lektura czasopism i książek, a także wybrane audycje radiowe, telewizyjne i filmowe, rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach: towarzyskich, sportowych, klubowych, motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu

11)  Wsparcie z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej: organizacja konsultacji psychiatrycznych, oceny stanu zdrowia psychicznego, terapia farmakologiczna i psychoterapia, kontakt z psychologiem

 

III.             ZASADY KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA DO ŚRODOWSKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu obejmuje wsparciem terapeutycznym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Członkiem społeczności terapeutycznej może zostań dorosła  osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, gdzie przyczyną niepełnosprawności jest: przewlekła choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Zasady kierowania i przyjmowania  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu:

- chęć i deklaracja uczestnictwa osoby niepełnosprawnej psychicznie do udziału w zajęciach terapeutycznych,

- zgłoszenie się osoby zainteresowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu  oraz  do kompetentnego pracownika socjalnego wraz z podaniem o przyznanie usług w placówce,

- złożenie w ośrodku pomocy społecznej niezbędnego kompletu dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

- sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego OPS

- uczestnictwo w zajęciach wspierająco – aktywizacyjnych Środowiskowego Domu na tzw. „okres próbny” trwający 1 miesiąc

- uzyskanie decyzji kierownika MOPS lub GOPS przyznającej usługi w formie zajęć wspierająco – aktywizacyjnych realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu na okres 3 miesięcy w celu sporządzenia diagnozy funkcjonowania psychospołecznego orz przygotowania indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

- przedłużenie decyzji przyznającej usługi w ośrodku wsparcia celem realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

IV.             OBSERWOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ TRENIGÓW WŚRÓD PODOPIECZNYCH ŚDS:

 

 • Wzrost sprawności fizycznej i motorycznej
 • Usprawnienie poziomu funkcjonowania intelektualnego
 • Zwiększone zainteresowanie formami aktywności rekreacyjno – ruchowej,
 • Wzrost zainteresowania uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych,
 • Podejmowanie przez uczestników samodzielnej aktywności społecznej poza czasem zajęć w ośrodku wsparcia,
 • Podniesienie poziomu kompetencji społecznych,
 • Podejmowanie przez podopiecznych ŚDS różnorodnych form aktywności zawodowej: udział w warsztatach doradczych, kursach zawodowych, uczestnictwo w stażach i praktykach,
 • Wzrost zainteresowania sposobami i możliwościami atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • Podejmowanie przez uczestników zajęć ŚDS różnorodnych ról społecznych ( podczas zajęć w placówce jak i poza nią) zmierzających do nabycia  różnorodnych umiejętności i kompetencji społecznych,
 • Zwiększenie zainteresowania bieżącymi wydarzeniami i faktami mającymi miejsce w lokalnym środowisku jak i poza nim,
 • Wzrost umiejętności dokonywania umiejętności własnych potrzeb i możliwości, a w konsekwencji podejmowanie celowej aktywności,
 • Poprawa samooceny i poczucia własnej wartości,
 • Poprawa relacji rodzinnych i jakości życia w rodzinie osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • Nawiązanie więzi emocjonalnych

V.                METODY, SPOSOBY I KRYTERIA OCENY EFEKTÓW DZIAŁANOŚCI DOMU W TYM POSTĘPU UCZESTNIKÓW:

 

Ocenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy służą następujące metody, sposoby i kryteria:

 • Sprawozdania merytoryczne, roczne z planów działalności poszczególnych pracowni i zajęć,
 • Sprawozdanie roczne merytoryczno – finansowe z funkcjonowania ŚDS,
 • Ocena funkcjonowania placówki wynikająca z przeprowadzonych   kontroli finansowych i merytorycznych,
 • Współpraca, relacje i opinie z rodzinami i najbliższymi uczestników zajęć ŚDS,
 • Ilość instytucji środowiska lokalnego na stałe lub okazjonalnie współpracująca z placówką ,
 • Udział ośrodka wsparcia  w projektach na rzecz budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Ocenie postępu uczestników  służą następujące metody, sposoby, narzędzia:

 • Ocena i weryfikacja przez zespół wspierająco – aktywizujący postępów terapeutycznych  każdego podopiecznego, średnio co pół roku.  Aktywność i samodzielność uczestników  zajęć jest  oceniana w takich sferach jak: samoobsługa, kontakty interpersonalne, funkcjonowanie społeczne, uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych, wykorzystanie czasu wolnego, rozwój fizyczny i motoryczny.
 • Prowadzenie przez zespół terapeutyczny teczek imiennych podopiecznych zawierających oprócz planu postępowania wspierająco – aktywizującego arkusze spostrzeżeń i obserwacji, notatki służbowe , informacje o leczeniu, materiały wypracowane podczas różnorodnych zajęć terapeutycznych: testy, rysunki, diagnozy itp.
 • Lista obecności uczestników zajęć na poszczególnych zajęcia  w placówce
 • Karty z zajęć i działań  przeprowadzonych z poszczególnymi podopiecznymi przez terapeutów, zawierające m.in. realizowane działania, osiągnięte efekty i rezultaty, uwagi

VI.             DANE TELEADRESOWE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Ul. Nowomiejska 4

78 – 600 Wałcz

Tel. 67 258 94 75; 67 258 94 20

Fax. 67 258 94 75

e- mail: dlasds@go2.pl

strona internetowa: www.sdswalcz.pl