INFORMACJE O PROJEKCIE STREFA ZDROWEGO MYŚLENIA

Projekt "Strefa Zdrowego Myślenia...." - jest odpowiedzią Środowiskowego Domu Samopomocy i  Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” na problemy środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną oraz środowisk z nimi współistniejących funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Wałcz oraz Gminy Wałcz.

Są to następujące sytuacje wymagające wsparcia i przeciwdziałania :
- ograniczony dostęp Osób z Zaburzeniami Psychicznymi do specjalistycznych zajęć z zakresu terapii i oligofrenopedagogiki , a przede wszystkim do systematycznych treningów umiejętności społecznych realizowanych w warunkach pozainstytucjonalnych, sprzyjających aktywizacji życiowej i społecznej tej grupy,
-niedostatek w lokalnym środowisku systematycznych działań z zakresu profesjonalnej pomocy doradczej, szkoleniowej i wspierającej skierowanej do środowisk współistniejących z osobami z zaburzeniami psychicznymi ( pedagodzy, rodzice, terapeuci) szkolenia, konsultacje ze specjalistami, działania wspierające,
-stereotypowe postrzeganie osób z Niepełnosprawnością Psychiczną, marginalne traktowanie ich potrzeb i oczekiwań w lokalnej społeczności,
- brak wiedzy i niedostateczna profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego.
Nasz projekt jest szeregiem inicjatyw charakteryzującym się kompleksowym oddziaływaniem, ponieważ oprócz głównych beneficjentów działań projektowych, uczestnikami zadań są osoby na co dzień współistniejące i współpracujące z grupą niepełnosprawnych, rodzice, opiekunowie, terapeuci środowisko lokalne Gminy Miejskiej Wałcz.
Elementy składowe / działania projektu to:
- Cykl zajęć zajęć warsztatowych pn. "Wsparcie dla potrzebujących" : oligofrenopedagogiki oraz praktycznych treningów społecznych - korzystanie z zasobów instytucji kultury lokalnego i regionalnego środowiska.
- Wsparcie, doradztwo, szkolenia pod nazwą „Wsparcie dla wspierających” specjalistyczna pomoc dla środowisk współistniejących z ON: rodziców, terapeutów: zajęcia wspierające; szkolenia, wyjazd integracyjno - edukacyjny
- Kampania / Działania promujące pozytywny wizerunek Osoby z Zaburzeniami Psychicznymi pn " Chorzy psychicznie wokół nas...": zorganizowanie Dnia Poparcia i Akceptacji na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( debaty oksfordzkiej wśród młodzież szkolnej Miasta Wałcz, marsz poparcia środowiska lokalnego, instalacja tematyczna nawiązująca do tematu tolerancji w/c ON na budynku Wałeckiego Centrum Kultury ), przeprowadzenie konkursu literackiego poświęconego problematyce społecznego postrzegania niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej, ankiety ulicznej dot. społecznego postrzegania niepełnosprawności psychicznej i opracowanie materiału z ankiety ulicznej, wykonanie instalacji artystycznej zwracającej uwagę na problem tolerancji wc. ON.
Działania projektu realizowane będą na terenie Gminy Miejskiej, Gminy Wałcz, Powiatu Wałeckiego, w środ. regionalnym Woj. Zachodniopomorskiego, a przyczynią się do przeciwdziałania marginalizacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH 2017