Działalność Stowarzyszenia

 

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU

ZA ROK 2015

 

WAŁCZ, LUTY  2016  R.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczna i Intelektualną „Przyjazny Dom” z siedzibą w Wałczu zostało powołane do życia w dniu 25 maja 2011 roku podczas zebrania założycielskiego. Członkami założycielami Stowarzyszenia była 15 osobowa grupa osób składająca się w głównej mierze z rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu  oraz pracowników ośrodka wsparcia. W roku 2015  Stowarzyszenie liczyło 19  członków, aktywnie uczestniczących w pracach Stowarzyszenia  i biorących udział w Walnym zebraniu w 2015 – 17osób .

W trakcie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia  w dniu 24 marca 2015 zostały przeprowadzone wybory do władz Stowarzyszenia ) zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenia po upływie 4 lat )

Skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

- A. Baculewska – Prezes,

- A. Wach – Skarbnik,

- W. Śliwińska – Sekretarz.

Do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrane zostały następujące osoby:

- P.A. Mochort,

- P.H. Łukowska,

- P. E. Misztal.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU:

 

 W roku 2015 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” liczyło 19 członków, w roku tym nie udało się pozyskać nowych osób działających na rzecz Stowarzyszenia.

 

BIURO / SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

 

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” adresuje większość działań statutowych do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Siedziba biura Stowarzyszenie mieści się w biurze Kierownika ŚDS, natomiast inne pomieszczenia merytoryczne ośrodka wsparcia użyczane są Stowarzyszeniu okresowo, w celu realizacji projektów i zadań celowych. Stowarzyszenie użytkuje zaplecze lokalowe ŚDS na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu: 01.01. 2012 między Kierownikiem ŚDS a przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia w osobach: A. Wach, W. Śliwińska.

Adres siedziby Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”: Wałcz, ul. Nowomiejska 4, 78 – 600 Wałcz.

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA:

 

W roku 2015  obsługę księgową Stowarzyszenia prowadził członek Stowarzyszenia jednocześnie  Skarbnik  i członek Zarządu: P. Antonina Wach.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

 

W roku 2015  r.  głównym źródłem finansowania statutowej  działalności Stowarzyszenia były składki członkowskie, darowizny oraz dotacje celowe udzielone  Stowarzyszeniu w odpowiedzi na  wygrane  konkursów ofert ogłaszane przez samorządy i Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. Na podstawie uchwały Zarządu 1/ 2011 wysokość składki członkowskiej w roku 2015 utrzymana została w kwocie 12 zł/ 1 miesiąc od członka Stowarzyszenia. Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2015 zostały powiększone o odpisy z  tytułu posiadania przez Stowarzyszenie statusu OPP i możliwości zbierania 1 % na cele statutowe.

 1. Składki Członkowskie:

W roku 2015 członkowie Stowarzyszenia w sposób mniej bądź bardziej regularny uiszczali składki członkowskie. Suma składek członkowskich w roku 2015 wynosiła: 2. 208, 00 zł.

 1. Darowizny:

 W roku 2015 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało darowiznę w łącznej  kwocie:

3. 150, 00 zł. Były to darowizny od następujących instytucji i osób prywatnych:

1.   Nadleśnictwo Wałcz  - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia ( przeznaczenie organizacja wycieczki dla podopiecznych ŚDS do Kotliny Kłodzkiej)kwota darowizny: 500, 00  zł,

2. Nadleśnictwo Wałcz  - darowizna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, kwota darowizny: 1. 000, 00 zł,

3. Nadleśnictwo Tuczno - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizny: 500, 00 zł

4. Nadleśnictwo Płytnica - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia: kwota darowizny: 400, 00  zł,

5. Zakład Energetyki Cieplnej - darowizna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia: kwota darowizny: 500, 00  zł,

6. Darowizny od osób prywatnych - darowizny na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizn: 250, 00  zł

Razem darowizny: 3. 150, 00 zł.

 1. Dotacje celowe:

W roku 2015  Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorządy: gminny, powiatowy, wojewódzki , MPR i PS na realizację projektów tematycznych. Były to następujące kwoty:

1. Gmina Miejska Wałcz: 2.000, 00 zł,

2. Gmina Wałcz: 2. 440, 00 zł,

3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – ROPS, środki PFRON: 5. 107, 00 zł,

4. Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 14. 805, 00 zł,

5. Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON: 575, 00 zł

Razem suma pozyskanych dotacji celowych: 24. 912, 00  zł.

 

 1. Środki finansowe pozyskane z odpisów 1 % w roku 2015

 

Na skutek kampanii promocyjnej dotyczącej  pozyskiwania przez Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” odpisu 1 % podatku została zebrana łączna kwota w wysokości: 3.715, 59

 

STOWARZYSZENIE  PODJĘTE DZIAŁANIA I  UCHWAŁY W ROKU 2015 :

 

W roku 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia  oraz Walne Zebranie Członków podjęły  następujące uchwały i  działania mające na celu sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie  organizacji:

 

 1. Uchwała nr 1/ 2015  z dnia 10.03.2015  r.  Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” w sprawie terminu, miejsca i czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków,
 2. Uchwała nr 2 / 2015 z dnia 10 marca 2015 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom”  w sprawie wprowadzenia uaktualnionych zasad polityki rachunkowości,
 3.  Uchwała nr 2 / 2015 z dnia 10 marca 2015 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom”  w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w Wałczu spotkał w roku 2015  trzykrotnie w celu omówienia spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania Członków  omówienia spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia, podpisania wniosków zadań publicznych na realizacje składanych projektów, podpisania rozliczeń pod zrealizowanymi wnioskami oraz omówienia i podpisania sprawozdania do MPRi PS z działalności pożytku publicznego.
 5. W roku 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”  - Prezes Stowarzyszenia brała udział w pracach komisji oceniających i przyznających wsparcie finansowe  w ramach zadań publicznych realizowanych przez Gminę Miejska Wałcz. Prezes Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” uczestniczyła także w półrocznych pracach zespołu przygotowującego program współpracy ngo i Gminy Miejskiej Wałcz w ramach projektu: „Od partnerstwa do kooperacji – model współpracy Jst i Ngo”.
 6. W roku 2015 Prezes Stowarzyszenia w wyniku wyborów na szczeblu Gminy Miejskiej Wałcz została wybrana do reprezentowania Stowarzyszenia w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego – lipiec 2015 r.
 7. Zarząd Stowarzyszenia w minionym roku uczestniczył w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych mających na celu lepsze, zgodne z istniejącym ustawodawstwem funkcjonowanie organizacji. Były to następujące inicjatywy:

a) Cykliczne spotkania informacyjne organizowane z inicjatywy koordynatora ds. organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Wałcz – 3 spotkania,

b) Udział w szkoleniu  pn. „Od partnerstwa do kooperacji  - współpraca organizacji pozarządowych Powiatu Wałeckiego” –  luty 2015 r.

c) Udział w szkoleniu przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: „ Obowiązki sprawozdawcze OPP” – grudzień 2015 r.,

d) Dalszy udział  Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w  projekcie  „OWES Wałcz” korzystanie z usług doradczych i  marketingowych wspierających bieżące  funkcjonowanie Stowarzyszenia, pozyskanie w ramach członkostwa OWES materiałów promocyjnych w postaci: teczek, plakatów promocyjnych 1 %, nowego logotypy, smyczy, wizytówek, baneru.

 

 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE  PODJETE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNY DOM”  W ROKU 2015 :

 

W roku 2015  Stowarzyszenie „Przyjazny  Dom” podjęło następujące działania i inicjatywy zmierzające  do realizacji celów statutowych organizacji:

1)      Wysłanie 10 pism  do instytucji lokalnego środowiska, fundacji, sieci sklepów ogólnopolskich o darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia –  styczeń 2015  r.

2)      Przygotowanie i uzyskanie dofinansowania do  projektów realizowanych i dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie :

a)  „Sportowo, aktywnie, sprawnie”: program działań sportowo- rekreacyjno – aktywizujących adresowanych do Osób Niepełnosprawnych – Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin  -  – uzyskana kwota dofinansowania: 2. 440, 00 zł.

b)   IV Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – przedsięwzięcie integracyjne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – kwota dofinansowania: 5. 107, 00zł

c)  „Jesteś – MY – projekt działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego adresowany do Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i wybranych grup lokalnego środowiska Miasta Wałcz - kwota dofinansowania: 2.000, 00 zł,

d)  „Ekopozytywni – społecznie aktywni” – program praktycznej edukacji ekologicznej i aktywizacji społecznej na rzecz naturalnego środowiska  osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz mieszkańców środowiska lokalnego -   kwota dofinansowania: 14.805, 00 zł

e)  „Jednodniowy wyjazd rekreacyjny do Sarbinowa i okolic”, środki finansowe PCPR – PFRON - kwota dofinansowania: 575, 00  zł,

f) „ Tradycyjnie o tradycjach” - projekt z zakresu edukacji i aktywizacji społeczno- kulturalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Wałcz i regionu Województwa Zachodniopomorskiego - kwota dofinansowania: 10.000, 00 zł, kwota została odmówiona ze względu na brak możliwości lokalowej realizacji działań projektowych ( remont kuchni ŚDS )

3)      Organizacja przez Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” działań, imprez , przedsięwzięć adresowanych do stowarzyszeń, podmiotów, instytucji środowiska lokalnego oraz środowisk Osób Niepełnosprawnych związanych ze Stowarzyszeniem”

a) Organizacja 5 wyjść na basen COS Bukowina dla podopiecznych ŚDS,

b) Organizacja 6 wyjazdów na kręgielnię „Kołacz” dla podopiecznych ŚDS,

c) Organizacja 4 wyjść  na zajęcia z hipoterapii dla podopiecznych ŚDS,

e) Organizacja Turystycznego Pikniku Rodzinnego,

f)  Organizacja 1 wyjazdu nad Morze do Sarbinowa dla podopiecznych ŚDS,

g) Organizacja warsztatów z zakresu ekokuchni,

h) Organizacja warsztatów z zakresu śmieciosztuki,

i ) Organizacja 5 wyjść poznawczych do instytucji związanych z ekologią,,

j) Organizacja Ekopleneru malarskiego dla 120 osób – podopiecznych ŚDS z terenu Woj. Zachodniopomorskiego – 23.06.2015 r.,

k) Organizacja wyjazdu poznawczego do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy – 14.08.2015 r.,

l) Organizacja Ekospływu Kajakowego dla ngo z terenu Powiatu Wałeckiego – 28.08.2015 r.,

ł) Organizacja Ekopikniku dla wałeckich ngo – 09.09.2015 r.,

m) Organizacja IV Turnieju Zadań Praktycznych i Życiowych dla ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – 14.10.2015 r/

n) Współorganizacja uroczystości 15 – lecia ŚDS – 16.11.2015 r.

4)      Udział członków Stowarzyszenia i podopiecznych ŚDS w imprezach i przedsięwzięcia organizowanych przez inne ngo:

a) Marsz Poparcia dla Osób z Autyzmem zorganizowany przez Stowarzyszenie Drużyna Ananasów,

b) I Turniej Bowlingowy organizowany przez Stowarzyszenie „Amazonki”,

c)  Święto Ziemniaka organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Ewa”,

d) Marsz Różowej Wstążki organizowany przez Stowarzyszenie „Amazonki”

 

5)      Przygotowanie ofert, wniosków projektowych, które nie uzyskały dofinansowania w roku  2015 :

a) „  Kilkudniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej” – PCPR – środki finansowe PFRON, aplikowana kwota: 3. 915, 00 zł;

b) „Wsparcie dla potrzebujących, wsparcie dla wspierających  - projekt kompleksowych działań aktywizująco – integracyjnych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i środowisk współistniejących w Mieście Wałcz, aplikowana kwota: 12. 180, 00 zł