Działalność Stowarzyszenia

 

 

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU

ZA ROK 2016

 

WAŁCZ, 16 MARCA 2016

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczna i Intelektualną „Przyjazny Dom” z siedzibą w Wałczu zostało powołane do życia w dniu 25 maja 2011 roku podczas zebrania założycielskiego. Członkami założycielami Stowarzyszenia była 15 osobowa grupa osób składająca się w głównej mierze z rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu  oraz pracowników ośrodka wsparcia. W roku 2016  Stowarzyszenie liczyło 17  członków, aktywnie uczestniczących w pracach Stowarzyszenia  .

W trakcie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia  w dniu 24 marca 2015 zostały przeprowadzone wybory do władz Stowarzyszenia ) zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenia po upływie 4 lat )

Skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

- A. Baculewska – Prezes,

- A. Wach – Skarbnik,

- W. Śliwińska – Sekretarz.

Do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrane zostały następujące osoby:

- P.A. Mochort,

- P.H. Łukowska,

- P. E. Misztal.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU:

 

 W roku 2015 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” liczyło 19 członków, w roku tym nie udało się pozyskać nowych osób działających na rzecz Stowarzyszenia.

 

BIURO / SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” adresuje większość działań statutowych do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Siedziba biura Stowarzyszenie mieści się w biurze Kierownika ŚDS, natomiast inne pomieszczenia merytoryczne ośrodka wsparcia użyczane są Stowarzyszeniu okresowo, w celu realizacji projektów i zadań celowych. Stowarzyszenie użytkuje zaplecze lokalowe ŚDS na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu: 01.01. 2012 między Kierownikiem ŚDS a przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia w osobach: A. Wach, W. Śliwińska.

Adres siedziby Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”: Wałcz, ul. Nowomiejska 4, 78 – 600 Wałcz.

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA:

W roku 2016  obsługę księgową Stowarzyszenia prowadził członek Stowarzyszenia jednocześnie  Skarbnik  i członek Zarządu: P. Antonina Wach.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

W roku 2016  r.  głównym źródłem finansowania statutowej  działalności Stowarzyszenia były składki członkowskie, darowizny oraz dotacje celowe udzielone  Stowarzyszeniu w odpowiedzi na  wygrane  konkursy ofert ogłaszane przez samorządy , Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a także darowiznę z Banku BGŻ Paribas . Na podstawie uchwały Zarządu 1/ 2011 wysokość składki członkowskiej w roku 2016 utrzymana została w kwocie 12 zł/ 1 miesiąc od członka Stowarzyszenia. Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2016 nie zostały powiększone o odpisy z  tytułu posiadania przez Stowarzyszenie statusu OPP i możliwości zbierania 1 % na cele statutowe z powodu utraty przez Stowarzyszenie możliwości odpisu 1% w roku 2015.

 1. Składki Członkowskie:

W roku 2016 członkowie Stowarzyszenia w sposób mniej bądź bardziej regularny uiszczali składki członkowskie. Suma składek członkowskich w roku 2016 wynosiła: 2. 172, 00 zł.

 1. Darowizny:

 W roku 2016 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało darowiznę w łącznej  kwocie:

3.300, 00  zł. Były to darowizny od następujących instytucji i osób prywatnych:

-  Nadleśnictwo Wałcz  - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia ( przeznaczenie na WOŚP oraz cele statutowe Stowarzyszenia)kwota darowizny: 1.500, 00  zł,

-  PZZ Wałcz Sp. z o.o.- darowizna na realizację organizację I Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet, kwota darowizny: 500, 00 zł

-  Nadleśnictwo Płytnica - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia: kwota darowizny: 800, 00  zł,

-  Darowizny od osób prywatnych  ( A. Świerszcz, K. Cichocka )- darowizny na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizn: 500, 00  zł

Razem darowizny:3.300, 00  zł.

 1. Dotacje celowe:

W roku 2016  Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorządy: gminny, powiatowy, wojewódzki , Bank BGŻ Paribas na realizację projektów tematycznych. Były to następujące kwoty:

 - Gmina Miejska Wałcz: 2.000, 00 zł,

-  Gmina Wałcz: 2.200, 00 zł,

-  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – ROPS, środki PFRON: 5. 850, 00  zł,

-  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON: 405, 00 zł,

-  Starostwo Powiatowe: 800, 00 zł

-  Bank BGŻ Paribas: 3.000, 00 zł

Razem suma pozyskanych dotacji celowych:   14.255, 00  zł.

 

STOWARZYSZENIE  PODJĘTE DZIAŁANIA I  UCHWAŁY W ROKU 2015 :

 

W roku 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia  oraz Walne Zebranie Członków podjęły  następujące uchwały i  działania mające na celu sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie  organizacji:

 1. Uchwała nr 1/ 2016  z dnia 1 marca 2016  r.  Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” w sprawie terminu, miejsca i czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków,
 2. Uchwała nr 2 / 2016 z 04.05.2016  Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom”  w sprawie wykorzystania środków pochodzących z odpisu 1 % na cele statutowe Stowarzyszenia,
 3.  Uchwała nr 3 / 2016  z dnia 05.2016  Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom”  w sprawie zgłoszenia akcesu do grupy inicjatywnej tworzącej Krajową Radę Sportu Osób Niepełnosprawnych,
 4. Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w Wałczu spotkał w roku 2016  trzykrotnie w celu omówienia spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania Członków  omówienia spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia, podpisania wniosków zadań publicznych na realizacje składanych projektów, podpisania rozliczeń pod zrealizowanymi wnioskami oraz dysponowania przez Stowarzyszenie środkami pochodzącymi z odpisu 1 %.
 5. W roku 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”  - Prezes Stowarzyszenia brała udział w pracach komisji oceniających i przyznających wsparcie finansowe  w ramach zadań publicznych realizowanych przez Gminę Miejska Wałcz.
 6. W roku 2016 Prezes Stowarzyszenia  w ramach członkostwa w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach i spotkaniach Ray oraz opiniowała wnioski tzw. małe granty składane przez ngo z terenu Gminy Wałcz. r.
 7. Zarząd Stowarzyszenia w minionym roku uczestniczył w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych mających na celu lepsze, zgodne z istniejącym ustawodawstwem funkcjonowanie organizacji. Były to następujące inicjatywy:
 8. Cykliczne spotkania informacyjne organizowane z inicjatywy koordynatora ds. organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Wałcz – 3 spotkania,

 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE  PODJETE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNY DOM”  W ROKU 2016 :

W roku 2016  Stowarzyszenie „Przyjazny  Dom” podjęło następujące działania i inicjatywy zmierzające  do realizacji celów statutowych organizacji:

1)      Wysłanie 10 pism  do instytucji lokalnego środowiska, fundacji, sieci sklepów ogólnopolskich o darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia –  styczeń/ luty  2016  r.

2)      Przygotowanie i uzyskanie dofinansowania do  projektów realizowanych i dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie :

- „Aktywność sportowa bez barier”: program działań sportowo- rekreacyjno – aktywizujących adresowanych do Osób Niepełnosprawnych – Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin  -  – uzyskana kwota dofinansowania: 2. 200, 00 zł.

- V Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – przedsięwzięcie integracyjne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – kwota dofinansowania: 5. 805 , 00zł

-  „Artyści życia” – projekt z zakresu wspierania aktywności społeczno – kulturalnej osób z Zaburzeniami Psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących” dotacja Gmina Miejska Walcz- kwota dofinansowania: 2.000, 00

- „Artyści życia” – projekt z zakresu wspierania aktywności społeczno – kulturalnej osób z Zaburzeniami Psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących” dotacja BGŻ Paribas- kwota dofinansowania: 3.000, 00

-  „Pięciodniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i okolic dla podopiecznych ŚDS”, środki finansowe PCPR – PFRON - kwota dofinansowania:  405, 00 zł,

- Organizacja IV Turnieju Strzeleckiego ON Powiatu Wałeckiego – kwota dofinansowania: 800, 00 zł

- Organizacja I Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet – kwota wsparcia przez Gminę Miejską Wałcz: 3.500 zł

3)      Organizacja przez Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” działań, imprez , przedsięwzięć adresowanych do stowarzyszeń, podmiotów, instytucji środowiska lokalnego oraz środowisk Osób Niepełnosprawnych związanych ze Stowarzyszeniem”

- Organizacja 6 wyjść na basen COS Bukowina dla podopiecznych ŚDS,

- Organizacja 6 wyjazdów na kręgielnię „Kołacz” dla podopiecznych ŚDS,

- Organizacja 2 wyjść dwugodzinnych  na zajęcia z hipoterapii dla podopiecznych ŚDS,

- Organizacja  Rodzinnego Turnieju Bowlingowego,

- Organizacja wyjazdu dla podopiecznych ŚDS do Parku Linowego w Rudnicy,

- Organizacja wyjazdu dla podopiecznych ŚDS do Kotliny Kłodzkiej – 5 dni,14-19.05.2016 r.

- Organizacja wyjazdu  rodzinnego do teatru Muzycznego w Poznaniu – 11.10.2016 r.,

- Organizacja 6 wyjść na seanse filmowe do Kina Tęcza,

- Wydanie albumu z twórczością plastyczna i literacką podopiecznych ŚDS

ü  Organizacja V Turnieju Zadań Praktycznych i Życiowych dla ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – 09.09.2016 r.

ü  Organizacja stoiska tematycznego oraz warsztatów na I Festiwalu Organizacji Pozarządowych  - 10.05.2016 r.

4)      Udział członków Stowarzyszenia i podopiecznych ŚDS w imprezach i przedsięwzięcia organizowanych przez inne ngo:

-  II Turniej Bowlingowy organizowany przez Stowarzyszenie „Amazonki”,

-  Święto Ziemniaka organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Ewa”, Związek Emerytów

-  Marsz Różowej Wstążki organizowany przez Stowarzyszenie „Amazonki”,

-  Rajd Rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie „Ananasy i przyjaciele”,

- Turniej Żelazka organizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Ewa”

5)      Przygotowanie ofert, wniosków projektowych, które nie uzyskały dofinansowania w roku  2016 :

-  „  Podróż po świecie tradycji i obyczajów…”  Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego – kwota: 10.211, 10 zł,

-  „ Edukacja i aktywizacja drogą do akceptacji i tolerancji” – ROPS Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego – kwota: 16.950, 00 zł

- „ Edukacja i aktywizacja drogą do akceptacji i tolerancji” – ROPS Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego – nabór styczniowy FIO 22016, - kwota: 32.530, 00