Działalność Stowarzyszenia

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU

ZA ROK 2013

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczna i Intelektualną „Przyjazny Dom” z siedzibą w Wałczu zostało powołane do życia w dniu 25 maja 2011 roku podczas zebrania założycielskiego. Członkami założycielami Stowarzyszenia była 15 osobowa grupa osób składająca się w głównej mierze z rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu  oraz pracowników ośrodka wsparcia. W roku 2013 grupa członków Stowarzyszenia zwiększyła się do 20 osób.

Od powołania do chwili obecnej skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

- A. Baculewska – Prezes,

- A. Wach – Skarbnik,

- W. Śliwińska – Sekretarz.

Do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrane zostały następujące osoby:

- P.A. Mochort,

- P.H. Łukowska,

- P. E. Misztal.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU:

 

 W roku 2013 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” liczyło 20 członków. W trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 27 marca 2012 r. w poczet członków Stowarzyszenia drogą uchwały nr 6 / 2012  przyjęto następujące osoby: P.T. Foryś, P. J. Kloc, P. A. Różewski, P. A. Śliwiński, P. D. Cebula

 

BIURO / SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

 

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” adresuje większość działań statutowych do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Siedziba biura Stowarzyszenie mieści się w biurze Kierownika ŚDS, natomiast inne pomieszczenia merytoryczne ośrodka wsparcia użyczane są Stowarzyszeniu okresowo, w celu realizacji projektów i zadań celowych. Stowarzyszenie użytkuje zaplecze lokalowe ŚDS na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu: 01.01. 2012 między Kierownikiem ŚDS a przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia w osobach: A. Wach, W. Śliwińska.

Adres siedziby Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”: Wałcz, ul. Nowomiejska 4, 78 – 600 Wałcz.

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA:

 

W roku 2013 obsługę księgową Stowarzyszenia prowadził członek Stowarzyszenia jednocześnie  Skarbnik  i członek Zarządu: P. Antonina Wach. Na walnym zebraniu w marcu 2013 r. pozostali członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zwolnieniu A. Wach z uiszczania składki członkowskiej w zamian za prowadzenie księgowości organizacji.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

 

W roku 2013 r.  głównym źródłem finansowania bieżącej działalności Stowarzyszenia były składki członkowskie. Na podstawie uchwały Zarządu 1/ 2011 wysokość składki członkowskiej została przyjęta w kwocie 12 zł/ 1 miesiąc od członka Stowarzyszenia. W trakcie roku 2012 i 2013 wysokość ta nie uległa zmianie. W roku 2013 członkowie Stowarzyszenia w sposób mniej bądź bardziej regularny uiszczali składki członkowskie. Suma składek członkowskich w roku 2013 wynosiła……. W roku 2013 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało darowiznę w łącznej  kwocie: 6 200  zł. Były to darowizny od następujących instytucji i osób prywatnych:

- Nadleśnictwo Wałcz  - pozyskana kwota 1500 , suma pieniężna została przeznaczona  na akcję społeczną „Zbiórka szpiku dla Mikołaja Czermaka i innych”,

- Nadleśnictwo Tuczno - pozyskana kwota: 1500 zł

- Nadleśnictwo Płytnica -  pozyskana kwota: 2000 zł

-  Zakład Energetyki Cieplnej Wałcz, pozyskana kwota darowizny celowej 900 zł, środki pieniężne przeznaczone na porycie wkładu własnego projektu PFRON „Wycieczka podopiecznych ŚDS do Karpacza i okolic”,

- Osoba prywatna, pozyskana kwota: 300 zł

W roku 2013  Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorządy: gminny, powiatowy, wojewódzki  na realizację projektów tematycznych: Gmina Miejska Wałcz: 2 500  zł; Gmina Wałcz: 2. 135  00 zł, Starostwo Powiatowe: 750  zł. ; Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 4 448 zł. Łączna kwota dotacji celowych  to  9.833, 00  zł.

 

STOWARZYSZENIE  PODJĘTE DZIAŁANIA I  UCHWAŁY:

 

W roku 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia  oraz Walne Zebranie Członków podjęły  następujące uchwały i  działania mające na celu sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie  organizacji:

 

  1. Uchwała nr 1/ 2013 z dnia 06.03.2013 r.  Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” w sprawie terminu, miejsca i czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w Wałczu spotkał w roku 2013 czterokrotnie w celu omówienia spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków , omówienia spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia, podpisania wniosków zadań publicznych na realizacje składanych projektów, podpisania rozliczeń pod zrealizowanymi wnioskami. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w takich przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządową jak:  III Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wałeckiego, Wycieczka na Wyspę Wolin.
  3. W roku 2013 Zarząd Stowarzyszenia podjął działania mające na celu uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego . W związku z powyższym zostało zwołana Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 27.06.2013 r., w trakcie którego zagłosowano nad wprowadzeniem zapisów w Statucie Stowarzyszenia dostosowanych do ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany te zostały wprowadzone w KRS w dniu 27.06.2013 r.

Następnie Zarząd pojął  dalsze starania  w celu uzyskania statusu OPP, złożył do KRS Koszalin odpowiednie wnioski KRS Z20, KRS W- OPP od rozpatrzenia których uzależnione jest uzyskanie statusu organizacji pożytku. W roku 2013 z uwagi na błędną interpretację kodów PKD w formularzu KRS –W OPP nie udało się uzyskać statusu.

  1. Zarząd Stowarzyszenia w minionym roku uczestniczył w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych mających na celu lepsze, zgodne z istniejącym ustawodawstwem funkcjonowanie organizacji. Były to następujące inicjatywy:

ü  Cykliczne spotkania informacyjne organizowane z inicjatywy koordynatora ds. organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Wałcz – 3 spotkania,

ü  Udział w szkoleniach merytorycznych organizowanych dla organizacji pozarządowych w ramach projektu PO KL „OWES Wałcz”: szkolenia z zakresu fundraisingu, Exel rozszerzony – praktyczne szkolenie dla PES, księgowość i zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej.

ü  Przystąpienie Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” do projektu „OWES Wałcz” korzystanie z usług doradczych, usług prawniczych oraz marketingowych wspierających bieżące  funkcjonowanie Stowarzyszenia.

 DZIAŁANIA PODJETE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNY DOM”

W ROKU 2013:

W roku 2013 Stowarzyszenie „Przyjazny  Dom” podjęło następujące działania i inicjatywy zmierzające  do realizacji celów statutowych organizacji:

1)      Wysłanie 10 pism  do instytucji lokalnego środowiska, fundacji, sieci sklepów ogólnopolskich o darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia – 10 stycznia 2013 r.

2)      Przygotowanie graficzne, częściowy wydruk broszury informacyjno – promocyjnej dotyczącej działalności Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”

3)      Wykreowanie, opracowanie graficzne i wykonanie tablicy informacyjnej z logo i nazwą Stowarzyszenie , wyeksponowanie tablicy w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Nowomiejska 4.

4)      Przygotowanie i uzyskanie dofinansowania do  projektów realizowanych i dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie

ü  Starostwo Powiatowe w Wałczu – projekt „Organizacja III Turnieju Strzeleckiego ON Powiatu Wałeckiego” całość projektu kwota: 1.000, 00 zł.

Projekt opierał się przede wszystkim na zorganizowaniu III edycji Turnieju Strzeleckiego adresowanego do Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wałeckiego. W rywalizacji sportowej w strzelaniu uczestniczyło 12 organizacji, stowarzyszeń, podmiotów  działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Wałeckiego tj. ok. 80 uczestników. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy współpracy z LOK.

1. „Świadoma , aktywna niepełnosprawność – program aktywizacji społeczno –    kulturalnej osób z zaburzeniami psychicznymi i grup lokalnego środowiska Miasta Wałcz”

Zadanie publiczne adresowane było do osób z zaburzeniami psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących, a także grup lokalnego  środowiska Miasta i Gminy Wałcz Projekt opierał się na realizacji takich przedsięwzięć jak: zakup biletów wstępu do kina i instytucji kultury celem zapoznania i przybliżenia osobom z zaburzeniami psychicznymi różnorodnej oferty z zakresu kultury i prezentacji scenicznych . Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy zorganizować także wystawę dorobku artystycznego osób z zaburzeniami psychicznymi pt. „Galeria Rozmaitości”  w dniu 23.10.2013 r. Całkowita kwota projektu: 3. 743, 30 zł; kwota uzyskane dofinansowania: 2.500 zł

2.  „Tu mieszkam, tu żyję – program edukacyjno –poznawczy adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.

Projekt zawierał takie działania skierowane do osób niepełnosprawnych i ich środowisk rodzinnych jak: warsztaty edukacyjno poznawcze z zakresu wiedzy obywatelskiej i społecznej, wyjścia do instytucji publicznych, prezentacje multimedialne, spotkania z „ciekawymi ludźmi” mieszkającymi w środowisku lokalnym Miasta Wałcz; Rodzinny Piknik Tradycji i Obyczajów oraz wyjazd poznawczo – edukacyjny na Wyspę Wolin. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 4.448 zł, całkowita wartość projektu: 5.390, 30 zł.

3. „Sport  i rekreacja efektywne narzędzia rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi”

Projekt opierał się przede wszystkim na zorganizowaniu zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji. Były to takie cykliczne zajęcia aktywizująco – sportowe jak: zajęcia na basenie, zajęcia bowlingowe zajęcia z zakresu hipoterapii, zajęcia z nornic wal king, jednodniowy wyjazd turystyczno – sportowy nad morze: Kołobrzeg. Kwota uzyskane go dofinansowania od Gminy Wałcz to 2. 135 zł, całkowita wartość projektu: 2873 zł

5)      Przygotowanie ofert, wniosków projektowych, które nie uzyskały dofinansowania w roku 2013 oraz na rok 2014 :

1.  „Organizacja VI Halowych Rozgrywek Sportowych dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy W. Zachodniopomorskiego” – oferta na rok 2013 została złożona w grudniu 2012 r. w Wydziale Sportu i Edukacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Jestem aktywny – jestem sprawny – kompleksowy rehabilitacji społecznej i integracji z lokalnym środowiskiem osób z niepełnosprawnością intelektualna i środowisk z nimi współistniejących” wniosek złożony w 07.01.2013 r. na otwarty konkurs ofert w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2013.

3.  „  Laboratorium Życia” – projekt z zakresu aktywizacji poznawczej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wniosek złożony na coroczny konkurs ogłaszany przez Społeczną Radę Notariatu w lipcu 2013 r.

ü  Przygotowanie 2 wniosków z zakresu rekreacji i turystyki na rok 2013, złożenie w dniu 27.11.2013 r.: „Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej – maj 2014 r.”, „Jednodniowa wycieczka nad morze – lipiec 2014 r.