Działalność Stowarzyszenia

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU

ZA ROK 2019

 

 

WAŁCZ, 17 MARCA 2020

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczna i Intelektualną „Przyjazny Dom” z siedzibą w Wałczu zostało powołane do życia w dniu 25 maja 2011 roku podczas zebrania założycielskiego. Członkami założycielami Stowarzyszenia była 15 osobowa grupa osób składająca się w głównej mierze z rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu oraz pracowników ośrodka wsparcia. W roku 2018 Stowarzyszenie liczyło 16 członków, uczestniczących w pracach Stowarzyszenia .

W trakcie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w dniu 24 marca 2015 zostały przeprowadzone wybory do władz Stowarzyszenia ) zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenia po upływie 4 lat )

Skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

- A. Baculewska – Prezes,

- A. Wach – Skarbnik,

- W. Śliwińska – Sekretarz.

Do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrane zostały następujące osoby:

- P.A. Mochort,

- P.H. Łukowska,

- P. E. Misztal.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU:

 

W roku 2019 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” liczyło 16 aktywnych członków, w trakcie trwania roku ustną deklarację z członkostwa w Stowarzyszeniu wyraziła jedna osoba. W roku 2019 tym nie udało się pozyskać nowych osób działających na rzecz Stowarzyszenia.

 

BIURO / SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

 

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” adresuje większość działań statutowych do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Siedziba biura Stowarzyszenie mieści się w biurze Kierownika ŚDS, natomiast inne pomieszczenia merytoryczne ośrodka wsparcia użyczane są Stowarzyszeniu okresowo, w celu realizacji projektów i zadań celowych. Stowarzyszenie użytkuje zaplecze lokalowe ŚDS na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu: 01.01. 2013 ( przedłużanej w kolejnych latach ) między Kierownikiem ŚDS a przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia w osobach: A. Wach, W. Śliwińska.

Adres siedziby Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”: Wałcz, ul. Nowomiejska 4, 78 – 600 Wałcz.

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA:

 

W roku 2019 obsługę księgową Stowarzyszenia nadal prowadził członek Stowarzyszenia jednocześnie Skarbnik i członek Zarządu: P. Antonina Wach. Od miesiąca stycznia 2019 r. czynności skarbnika w skład którego wchodziły: dekretowanie faktur oraz rachunków Stowarzyszenia, rozliczanie finansowe projektów oraz dotacji realizowanych przez Stowarzyszenie „ Przyjazny Dom, sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych, księgowanie przychodów i wydatków Stowarzyszenia w Księdze Głównej P. Antonia Wach realizowała odpłatnie za kwotę 14, 70 brutto miesięcznie.

 

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

 

W roku 2019 r. głównym źródłem finansowania statutowej działalności Stowarzyszenia były składki członkowskie, darowizny w odpowiedzi na prośby o dofinansowanie imprezę okolicznościowych oraz dotacje celowe udzielone Stowarzyszeniu w odpowiedzi na wygrane konkursy ofert ogłaszane przez samorządy gminne. Na podstawie uchwały Zarządu 1/ 2011 wysokość składki członkowskiej w roku 2019 utrzymana została w kwocie 12 zł/ 1 miesiąc od członka Stowarzyszenia. Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2019 zostały powiększone o odpisy z tytułu posiadania przez Stowarzyszenie statusu OPP i możliwości zbierania 1 % podatku na cele statutowe o kwotę : 4. 285, 80 zł

Składki Członkowskie:

W roku 2019 składki członkowie Stowarzyszenia w sposób mniej bądź bardziej regularny uiszczali składki członkowskie. Suma składek członkowskich w roku 2019 wynosiła: 1740,00 zł.

 1. Darowizny:

W roku 2019 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało darowiznę w łącznej kwocie: 6.720,00 zł

Były to darowizny od następujących instytucji i osób prywatnych:

 • Nadleśnictwo Wałcz - darowizna na realizację przedsięwzięcia IV Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet ; kwota darowizny: 1.000,00 zł,

 • Meble „ Franaszek” - darowizna na realizację przedsięwzięcia IV Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet ; kwota darowizny: 100,00 zł,

 • Krzysztof Czerwiński - darowizna na realizację przedsięwzięcia IV Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet ; kwota darowizny: 1.000,00 zł,

 • Zakład Optyczny Marek Modzelewski – darowizna na IV Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet, kwota darowizny: 300, 00 zł

 • Darowizna od osób fizycznych – 2.100, 00 zł

 • Darowizna od osób fizycznych – 520, 00 zł

 • Darowizna P. Mochort – 1.700, 00 zł

 

Razem darowizny: 6.720, 00 zł

 

 1. Dotacje celowe:

W roku 2019 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorządy gminny i powiatowy . Była to następująca kwota:

 • Gmina Wałcz – projekt „ Przez sport do aktywności i samodzielności…”, kwota dotacji: 2.500, 00 zł

 • Gmina Miejska Wałcz – projekt „ Aktywni, sprawni, samodzielni…” , kwota dofinansowania / dotacji: 6.350, 00 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, środki PFRON za pośrednictwem WZP – projekt „ VIII Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych adresowany do uczestników zajęć śds i wtz Województwa Zachodniopomorskiego”, kwota dotacji: 6.200, 00 zł

 • Gmina Miejska Wałcz – mały grant IV Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet: 7. 720, 00 zł

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu ze środków PFRON „ Jednodniowa wycieczka do Torunia : 05.09.2019 r. : 1. 320,00 zł

 • Razem suma pozyskanych dotacji celowych: 24.090, 00 zł.

 

STOWARZYSZENIE PODJĘTE DZIAŁANIA I UCHWAŁY W ROKU 2019 :

 

W roku 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Członków podjęły następujące uchwały i działania mające na celu sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie organizacji:

 

 1. Uchwała nr 1/ 2019 z dnia 17.01.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” w sprawie terminu, miejsca i czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków,

 2. Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w Wałczu spotkał w roku 2019 3 razy w celu omówienia spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania Członków omówienia spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia, podpisania wniosków zadań publicznych na realizacje składanych projektów, podpisania rozliczeń pod zrealizowanymi wnioskami oraz dysponowania przez Stowarzyszenie środkami pochodzącymi z odpisu 1 %.

 3. W roku 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom” - Prezes Stowarzyszenia brała udział w pracach komisji oceniających i przyznających wsparcie finansowe w ramach zadań publicznych realizowanych przez Gminę Miejska Wałcz.

 4. Prezes Stowarzyszenia w minionym roku uczestniczyła w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych mających na celu lepsze, zgodne z istniejącym ustawodawstwem funkcjonowanie organizacji. Były to spotkanie szkoleniowe dotyczące sporządzania uproszczonej oferty i sprawozdania zadania publicznego zgodnie z nowelizacją ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z marca 2019 r.

 

 

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE PODJETE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNY DOM” W ROKU 2019 :

 

W roku 2019 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” podjęło następujące działania i inicjatywy zmierzające do realizacji celów statutowych organizacji:

 1. Przygotowanie i uzyskanie dofinansowania do projektów realizowanych i dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie :

 • Gmina Wałcz – zadanie publiczne pod nazwą „Przez sport do aktywności i samodzielności…” kwota dofinansowania 2.500,00 zł, wkład własny finansowy do projektu: 875, 00 zł,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu ze środków PFRON – projekt „ Organizacja jednodniowej wycieczki do Torunia w dniu 05.03.2019 r.” kwota dofinansowania: 1.320,00, wkład własny finansowy Stowarzyszenia: 880, 00 zł

 • Gmina Miejska Wałcz - organizacja IV Wałeckiego Biegu i Marszu 2 Skarpet w dniu 24.03.2019 r., kwota dofinansowania: 7. 720, 00 zł wkład własny Stowarzyszenia: 2. 230,00 zł.

 • Gmina Miejska Wałcz – zadanie publiczne pod nazwą „ Aktywni, sprawni, samodzielni.”, kwota dofinansowania: 6.350, 00; wkład własny finansowy Stowarzyszenia : 1.700, 00 zł

 • Urząd Marszałkowski – środki PFRON – organizacja VIII Turnieju Zadań Praktycznych i Życiowych dla śds i wtz Woj. Zachodniopomorskiego , kwota dofinansowania: 6.200, 00 zł, wkład własny finansowy Stowarzyszenia: 1.960,00 zł

 1. Organizacja przez Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” działań, imprez , przedsięwzięć adresowanych do stowarzyszeń, podmiotów, instytucji środowiska lokalnego oraz środowisk Osób Niepełnosprawnych związanych ze Stowarzyszeniem”:

 • Organizacja IV Wałeckiego Biegu i Marszu 2 Skarpet – imprezy biegowo – rekreacyjnej dla 400 osób,

 • Organizacja 7 wyjść na siłownię Athletic Gym dla podopiecznych Stowarzyszenia,

 • Organizacja 8 wyjść na basen COS Bukowina dla podopiecznych ŚDS,

 • Organizacja 6 wyjazdów na kręgielnię „Kołacz” dla podopiecznych ŚDS,

 • Organizacja dwudniowego wyjazdu rekreacyjno – turystycznego do Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie: 28-29.05.2020 r.,

 • Organizacja jednodniowej wycieczki do Torunia dla podopiecznych ŚDS w dniu 05.09.2019 r.

 • Organizacja VIII Turnieju Zadań Praktycznych i Życiowych dla ŚDS i WTZ Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 14.09.2019 r.

 • Organizacja Wałeckiego Dnia Zdrowia Psychicznego połączonego z prezentacja sceniczną Teatru „Bomba Bomba” z Gryfina – 16.10.2019 r.

 • Organizacja warsztatów rękodzielniczych w Galerii pod Aniołami ( warsztaty ceramiczne, biżuterii epoksydowej, tkackie…) w okresie październik – grudzień 2019 r.

 • Organizacja wyjść na seanse filmowe do Wałeckiego Kina Tęcza oraz do Kina Helios w Pile w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.

 • Organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl „ Footloose” w dniu 14.11.2019 r.

 1. Udział członków Stowarzyszenia i podopiecznych ŚDS w imprezach i przedsięwzięcia organizowanych przez inne ngo:

 • V Turniej Bowlingowy organizowany przez Stowarzyszenie „Amazonki” – 06.09.2019 r.

 • Rajd Rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie „ Ananasy” – 07.09.2019r.

 • Marsz Różowej Wstążki organizowany przez Stowarzyszenie „Amazonki” – 10.10.2019 r.