Działalność Stowarzyszenia

 

 

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU

ZA ROK 2014

WAŁCZ, LUTY 2014 R.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczna i Intelektualną „Przyjazny Dom” z siedzibą w Wałczu zostało powołane do życia w dniu 25 maja 2011 roku podczas zebrania założycielskiego. Członkami założycielami Stowarzyszenia była 15 osobowa grupa osób składająca się w głównej mierze z rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu  oraz pracowników ośrodka wsparcia. W roku 2014 Stowarzyszenie liczyło nadal 20 członków, aktywnie uczestniczących w pracach Stowarzyszenia  i biorących udział w Walnym zebraniu w 2014 - 16.

Od powołania do chwili obecnej skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

- A. Baculewska – Prezes,

- A. Wach – Skarbnik,

- W. Śliwińska – Sekretarz.

Do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrane zostały następujące osoby:

- P.A. Mochort,

- P.H. Łukowska,

- P. E. Misztal.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNY DOM” W WAŁCZU:

 W roku 2014 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” liczyło 20 członków, w roku tym nie udało się pozyskać nowych osób działających na rzecz Stowarzyszenia.

 

BIURO / SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” adresuje większość działań statutowych do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Siedziba biura Stowarzyszenie mieści się w biurze Kierownika ŚDS, natomiast inne pomieszczenia merytoryczne ośrodka wsparcia użyczane są Stowarzyszeniu okresowo, w celu realizacji projektów i zadań celowych. Stowarzyszenie użytkuje zaplecze lokalowe ŚDS na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu: 01.01. 2012 między Kierownikiem ŚDS a przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia w osobach: A. Wach, W. Śliwińska.

Adres siedziby Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”: Wałcz, ul. Nowomiejska 4, 78 – 600 Wałcz.

OBSŁUGA KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA:

W roku 2014 obsługę księgową Stowarzyszenia prowadził członek Stowarzyszenia jednocześnie  Skarbnik  i członek Zarządu: P. Antonina Wach.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

W roku 2014 r.  głównym źródłem finansowania statutowej  działalności Stowarzyszenia były składki członkowskie, darowizny oraz dotacje celowe przydzielone Stowarzyszeniu w ramach wygranych konkursów w ramach tzw. zadań publicznych przez Samorządy Na podstawie uchwały Zarządu 1/ 2011 wysokość składki członkowskiej w roku 2014 utrzymała w kwocie 12 zł/ 1 miesiąc od członka Stowarzyszenia. W roku 2014 członkowie Stowarzyszenia w sposób mniej bądź bardziej regularny uiszczali składki członkowskie. Suma składek członkowskich w roku 2014 wynosiła: 2.208, 00 zł W roku 2014 Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało darowiznę w łącznej  kwocie: 4.000, 00  zł. Były to darowizny od następujących instytucji i osób prywatnych:

ü  Nadleśnictwo Wałcz  - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizny: 1100, 00  zł

ü  Nadleśnictwo Tuczno - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizny: 1000 zł

ü  Metaltech „Mirosławiec”  - darowizna na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizny: 300, 00 zł

ü  Darowizny od osób prywatnych - darowizny na realizację celów statutowych stowarzyszenia, kwota darowizn: 1. 600, 00 zł

Razem darowizny: 4. 000, 00 zł

W roku 2014  Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” pozyskało dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorządy: gminny, powiatowy, wojewódzki  na realizację projektów tematycznych: Gmina Miejska Wałcz: 2.550 zł; Gmina Wałcz:2000, 00  zł,  ; Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 7.419, 00 zł; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON: 4.920, 00 zł , PCPR Wałcz środki  PFRON:699, 00 zł. Razem suma pozyskanych dotacji celowych: 17. 588, 00 zł

STOWARZYSZENIE  PODJĘTE DZIAŁANIA I  UCHWAŁY:

W roku 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia  oraz Walne Zebranie Członków podjęły  następujące uchwały i  działania mające na celu sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie  organizacji:

  1. Uchwała nr 1/ 2014 z dnia 18.02.2014 r.  Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” w sprawie terminu, miejsca i czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w Wałczu spotkał w roku 2014 dwukrotnie w celu omówienia spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania Członków  omówienia spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia, podpisania wniosków zadań publicznych na realizacje składanych projektów, podpisania rozliczeń pod zrealizowanymi wnioskami. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w takich przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządową jak:  spotkanie w z Panią Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego A. Mieczkowską w celu podpisania umowy na realizację zadania publicznego „ Aktywność przeciw stereotypom” – 21.03.2014 r., wyjazd studyjny organizowany przez OWES Wałcz do Przedsiębiorstwa Społecznego „Barka” w Poznaniu – wrzesień 2014 r., posumowanie projektu „ Aktywność przeciw stereotypom” w WCK – 28.10.2014 r.
  3. W roku 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”  - Prezes Stowarzyszenia brała udział w pracach komisji oceniających i przyznających wsparcie finansowe  w ramach zadań publicznych realizowanych przez Gminę Miejska Wałcz.
  4. W roku 2014 Zarząd Stowarzyszenia podjął działania kontynuujące  mające na celu uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 4 marca 2014 zostały uchwalone zmiany w Statucie Stowarzyszenia polegające do przypisania do form prowadzonej działalności kodów PKD. Następnie Zarząd ponownie złożył do KRS w Koszalinie wniosek o przyznanie Stowarzyszenia Statusu OPP. Nasz organizacja status ten uzyskała w dniu 26 czerwca 2014 r. Zostało to ujęte KRS naszego Stowarzyszenia.
  5. Zarząd Stowarzyszenia w minionym roku uczestniczył w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych mających na celu lepsze, zgodne z istniejącym ustawodawstwem funkcjonowanie organizacji. Były to następujące inicjatywy:

ü  Cykliczne spotkania informacyjne organizowane z inicjatywy koordynatora ds. organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Wałcz – 3 spotkania,

ü  Udział w szkoleniu  pn. „Od partnerstwa do kooperacji  - model zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym” – styczeń 2014 r.

ü  Udział w szkoleniu: „ Rewitalizacja społeczna” – marzec 2014 r.

ü  Udział w szkoleniu: „ Współpraca JST i NGO” – wrzesień 2014 r.,

ü  Udział w szkoleniu / doradztwie „ Rozliczanie zadań publicznych – druk sprawozdania” – grudzień 2014 r.

ü  Dalszy udział  Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” w  projekcie  „OWES Wałcz” korzystanie z usług doradczych i  marketingowych wspierających bieżące  funkcjonowanie Stowarzyszenia., udział członków Stowarzyszenia w wizycie studyjnej do Przedsiębiorstwa Społecznego „ Barka” w Poznaniu – wrzesień 2014 r

 DZIAŁANIA PODJETE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNY DOM”

W ROKU 2014:

W roku 2014 Stowarzyszenie „Przyjazny  Dom” podjęło następujące działania i inicjatywy zmierzające  do realizacji celów statutowych organizacji:

1)      Wysłanie 14 pism  do instytucji lokalnego środowiska, fundacji, sieci sklepów ogólnopolskich o darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia – 04 stycznia 2014 r.

2)      Opracowanie przy pomocy grafika w ramach OWES Wałcz nowego projektu logo Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”,

3)      Zamówienie w ramach usług marketingowych OWES Wałcz zestawu produktów promujących Stowarzyszenie; baneru, plakatów promujących darowiznę 1% , teczek z logotypami Stowarzyszenia.

4)      Przygotowanie i uzyskanie dofinansowania do  projektów realizowanych i dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie :

ü  „Aktywność przeciw stereotypom”  - projekt kompleksowych działań edukacyjno – aktywizujących dla osób z zaburzeniami psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących – uzyskana kwota dofinansowania: 7. 419, 00 zł.

ü  III Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – przedsięwzięcie integracyjne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – kwota dofinansowania: 4.920, 00 zł

ü  „Sport i rekreacja – efektywne formy aktywizacji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych / osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”: kwota dofinansowania: 2.000, 00 zł

ü  „Świadomi, aktywni, sprawni” – kompleksowy program działań adresowanych do środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi i środowiska lokalnego Miasta Wałcz; kwota dofinansowania: 2.500 zł

ü  „Jednodniowy wyjazd rekreacyjny do Mielna i okolic”, środki finansowe PCPR – PFRON, pozyskana kwota: 699 zł

5)      Przygotowanie ofert, wniosków projektowych, które nie uzyskały dofinansowania w roku  2014 :

ü  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – projekt „ Tradycyjnie o tradycjach” , aplikowana kwota: 10.818, 00 zł,

ü  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – środki finansowe Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, projekt ; „Aktywni, świadomi, sprawni”, aplikowana kwota: 9. 890, 00 zł

ü  „III Turniej Zadań  Praktycznych i Życiowych” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – tryb małych grantów, aplikowana kwota dofinansowania: 5.280, 00 zł

ü  „  Kilkudniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej” – PCPR – środki finansowe PFRON, aplikowana kwota: 3. 521, 00 zł

ü  Fundacja PGNIG – „Laboratorium Życia” – zajęcia z zakresu aktywności poznawczej i życiowej, aplikowana kwota: 30.000 zł,

ü  Fundacja PZU – „Sprawni psychicznie – sprawni społecznie”, aplikowana kwota: 12.660, 00 zł .

6)      Przystąpienie Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” do Zachodniopomorskiego Forum Organizacji  Socjalnych „ZaFOS” zgodnie z Uchwałą Zarządu ZaFOS  nr 8/2014 z dnia 08.09.2014 r.