Cele statutowe Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie kompleksowych działań pomocowych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych intelektualnie, które nie  wymagają leczenia szpitalnego i ich najbliższego środowiska rodzinnego, a także wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.   Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i udzielanie różnorodnych form pomocy społecznej dla osób i ich rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem niepełnosprawności psychicznej w rodzinie, w tym: grup wsparcia, ośrodków wsparcia, placówek dziennego, stacjonarnego, dziennego pobytu, mieszkań chronionych, programów budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.   Prowadzenie różnorodnych form wsparcia terapeutyczno – rehabilitacyjnego  skierowanych do  osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym warsztatów, konsultacji specjalistycznych, zajęć aktywizujących, poradnictwa, turnusów rehabilitacyjnych, form wypoczynku i rehabilitacji itp.

3.   Podejmowanie i propagowanie  działań związanych z  promowaniem i ochroną zdrowia psychicznego.

4.   Organizowanie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym promowanie osób z zaburzeniami psychicznymi jako aktywnych członków lokalnej społeczności

5.   Aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wspieranie przedsięwzięć i działań prowadzących do  uzyskania zatrudnienia (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo personalne).

5.   Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych psychicznie, ich rodzin i opiekunów.

6.  Upowszechnianie i organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, ukazywanie i promowanie potencjału twórczego, tkwiącego w osobach z niepełnosprawnością psychiczną.

7.   Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób z zaburzeniami psychicznymi.

8.   Działanie na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym oraz rozwijania kontaktów i współpracy w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

9.   Współdziałanie z organami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi w celu pomocy w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób  z zaburzeniami psychicznymi.

11.Promocja i wspieranie wolontariatu.