Cele naszej działalności

Środowiskowy Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30


Podstawowe cele naszej działalności to:

  • podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w najbliższej społeczności lokalnej
  • organizacja w najbliższym środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji


Realizacji tych celów podporządkowana jest każda dziedzina działalności Domu, baza lokalowa, wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii adresowane do uczestników zajęć.


Cele rehabilitacyjne są realizowane w oparciu o następujące zasady:

  • integralny i całościowy rozwój podopiecznego
  • jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych
  • każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu
  • bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości i tożsamości
  • chcąc efektywnie pracować z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumiany.